Smaller Default Larger

Szanowni Państwo,

 

Mając na uwadze,  zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 

Informujemy, że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Biezdrowie, tel: 672547205;
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., której przedstawicielem jest dyrektor Danuta Maślona.

      2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych (IOD):

         Rafał Andrzejewski: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

         nr tel: 504976690.

     3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Biezdrowie lub w celu zawarcia umowy -
         na podstawie art. 6 ust. 1  lit.  a, c, e RODO oraz  na podstawie art. 9 ust. 1lit. g RODO tj. w szczególności w celu:

1)       zapewnienia dziecku/uczniowi opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

2)       tworzenia warunków, umożliwiających dziecku/uczniowi osiągnięcie gotowości szkolnej;

3)       pełnienia wobec rodziców funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze;

4)       pomagania w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka/ucznia i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

5)        informowaniu na bieżąco o postępach dziecka/ucznia;

6)       uzgadnianiu wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w szkole i poszczególnych oddziałach.

7)       wspierania całościowego rozwoju dziecka/ucznia.

 

  4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, w każdym czasie zgody  (kiedy ma to zastosowanie np. publikacja wizerunku). W przypadku ograniczenia przetwarzania danych - może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

          5. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z IOD- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel: 504976690.

          6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  z                  wymogami prawa.

          7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zadań wskazanych w pkt.3.

          8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

          9. W przypadku realizacji zadań dane  osobowe mogą być udostępniane podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia                            przetwarzania danych.

         10. Okres retencji (przechowywania danych osobowych):
               Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (np. upublicznienie wizerunku dziecka)                 do momentu jej wycofania. W takiej sytuacji cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

         11. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

*********************************************************
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO –  skierowany do dzieci, rodziców / innych opiekunów prawnych

 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej również jako „RODO”, informujemy, iż:

      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/danych dziecka jest: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Biezdrowie, Biezdrowo 9, 64-510 Wronki, zwana                                              dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

      2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Rafał Andrzejewski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

      3. Dane osobowe dziecka, rodzica / innego opiekuna, zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą:

a)      W celach wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – czyli realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

b)      W celach marketingowych, prowadzenia strony internetowej, w celu promocji i akcji zwiększających rozpoznawalność Administratora, w celu tworzenia broszur reklamowo-informacyjnych, tworzenia kronik, w celu przygotowania stosownych legitymacji, przepustek i identyfikatorów, w celu prowadzenia tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych, w celu udziału i publikacji informacji o konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, a także publikacji o nich informacji;

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, h RODO oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej wraz z aktami wykonawczymi, w tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

5. Odbiorcy danych - dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, obsługi rachunkowo-finansowej zapewnianej Administratorowi przez Samorządową Administrację Placówek Oświatowych we Wronkach. [MK1]

        6. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów statutowych jednostki. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe. W                  pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania                  wskazanych w art. 6 i 9 RODO i podanie danych może być dobrowolne. 7. Posiada Pani/Pan prawo do:

a)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

b)      na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

c)       prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,

d)      prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,

e)      prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,

f)       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,

g)      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

h)      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).

  8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 9. Jak długo będziemy przechowywać dane?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, a następnie w celu archiwalnym, przez okres zgodne z ustawą z dnia 4 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

********************************************************

Zgodnie z RODO informujemy, iż na stronie internetowej Administratora znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Biezdrowie, Biezdrowo 9, 64-510 Wronki. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną http://zsbiezdrowo.edu.pl/images/obowiazek0001.pdf W przypadku pytań lub wątpliwości co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora zalecamy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – panem Rafałem Andrzejewskim. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel-504976690.
*********************************************************

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w związku z stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych („UODO”) https://uodo.gov.pl/pl/225/1577 opublikowanym 30 czerwca 2020 r. w którym organ wyraził pogląd zgodnie z którym dane członków zarządu reprezentujących osobę prawną, dane pełnomocników osób prawnych, a także dane pracowników, którzy są osobami kontaktowymi osoby prawnej są danymi osobowymi podlegającymi ochronie RODO i w związku z powyższym administrator jest zobligowany do wypełnienia w stosunku do takich osób obowiązku informacyjnego.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Państwa Podmiot oraz osób wskazanych przez Państwa, jako osoby do kontaktu i reprezentacji jest Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Biezdrowie, tel: 672547205;  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., której przedstawicielem jest dyrektor Danuta Maślona.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski: mail- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.504976690.
 3. Dane osobowe: 
 1. osób reprezentujących Państwa Podmiot, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności. 
 2. osób wskazanych przez Państwa Podmiot, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu należytej realizacji niniejszej umowy/przebiegu postępowania art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane zostały podane przez Państwa Podmiot w ramach zawieranej umowy/prowadzonego postępowania.
 3. Dane osobowe Administrator danych pozyskał od Podmiotu, który wskazał Pana/Panią jako osobę upoważnioną do reprezentowania.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy lub ewentualnie do czasu jej rozwiązania. Po tym okresie dane będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 5. W celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy współpracujące z Administratorem danych w zakresie usług IT, kancelarie prawne świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, podmioty świadczące dla Administratora usługi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe oraz podmioty ubezpieczające wierzytelności pieniężne – współpracujące z Administratorem.
 6. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto osobom wskazanym przez Państwa Podmiot, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji. 

 1. Państwa Podmiot jest zobowiązany do przekazania powyższych informacji wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 3.

*************************************************************

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Biezdrowie  względem osób reprezentujących Użyczającego / wskazanych do kontaktu czy realizacji umowy przez Użyczającego

 

 1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Użyczającego oraz osób wskazanych przez Użyczającego jako osoby do kontaktu, reprezentacji, realizacji umowy jest Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Biezdrowie, tel: 672547205; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., której przedstawicielem jest dyrektor Danuta Maślona. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Dane osobowe:  
 3. osób reprezentujących Użyczającego, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron w celu zawarcia oraz należytej realizacji niniejszej umowy. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności. 
 4. osób wskazanych przez Użyczającego, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu zawarcia oraz należytej realizacji niniejszej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane zostały podane przez Państwa Podmiot w ramach zawieranej umowy.
  1. Dane osobowe Administrator danych pozyskał od Podmiotu, (z którym Pan/Pani współpracuje lub który reprezentuje - Użyczającego) który wskazał Pana/Panią jako osobę upoważnioną do reprezentowania, kontaktu czy zawarcia/realizacji umowy.
  2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy lub ewentualnie do czasu jej rozwiązania. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami dot. instrukcji archiwalnej Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Biezdrowie.
  3. W celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy współpracujące z Administratorem danych w zakresie usług IT, podmioty świadczące dla Administratora usługi audytorskie. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 5. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 6. Ponadto osobom wskazanym przez Radio, jako osoby do kontaktu, realizacji umowy przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji. 
 7. Podpisując niniejszą umowę, Użyczający potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną zawartą w pkt. 1–8 oraz zobowiązuje się do przekazania jej osobom, których dane osobowe udostępnia Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Biezdrowie.

**************************************************************

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – INFORMACJA PUBLICZNA

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Biezdrowie, tel: 672547205; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., której przedstawicielem jest dyrektor Danuta Maślona zwany dalej  
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Rafał Andrzejewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci zawartych we wniosku danych identyfikacyjnych, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016                                                                                          w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119) w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2018 poz. 1330 z późn). W sytuacji, w której konieczne będzie wydanie w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej, może wystąpić potrzeba uzupełnienia danych osobowych, stosownie do wymagań, które wynikają z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 5. Podane dane osobowe przechowywane będą do zakończenia postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a następnie zgodnie z Instrukcją kancelaryjną. Po upływie tego czasu teczka aktowa przekazana zostanie do archiwum zakładowego. Materiały archiwalne przechowywane są przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych w zakresie art. 17 RODO (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Każde z tych żądań będzie rozpatrzone przez Administratora zgodnie z przepisami RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić rozpoznanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 11. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych-Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 **************************************************************

Obowiązek informacyjny – świetlica

        W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Biezdrowie, tel: 672547205; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., której przedstawicielem jest dyrektor Danuta Maślona.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:

- umożliwienia odbioru dziecka przez upoważnione osoby, w tym np. zweryfikowania tożsamości tych osób, zapewnienia bezpieczeństwa dziecku, co jest jednym z zadań Administratora wykonywanych w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 6 / art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j. z dnia 2021.06.17 z późn. zm.),

-dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna w celu zapisania dziecka do świetlicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO

 1. Odbiorcą danych osobowych może być obsługa informatyczna, firma informatyczna zapewniająca oprogramowanie/serwis, firma zapewniająca obsługę z zakresu ochrony danych osobowych na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 3. Dane będą przechowywane przez okres roku szkolnego.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne
 3. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO [w razie otrzymania sprzeciwu opartego na szczególnej sytuacji Administratorowi nie wolno już przetwarzać danych, chyba że wykaże: a) istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub b) istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, c) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – jeżeli sprzeciw odnosi się do przetwarzania w celu badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych (na mocy art. 89 ust. 1 RODO)].
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji celów wskazanych w ust. 3. Niepodanie danych uniemożliwi realizacje w/w celów.